it-swarm-vi.com

Có ai biết JFactory :: getApplication () -> getParams () được khai báo ở đâu không?

Tôi đang làm việc trên triển khai MVSC của mình. Tôi dự định thêm một hàm có tên getParams() vào chế độ xem cơ sở của mình, để tôi không phải tiếp tục hợp nhất mục, menu và thông số thành phần trước khi hiển thị chế độ xem.

Cho đến khi biết tôi đã sử dụng JFactory::getApplication()->getParams(); để lấy thông số menu hoạt động.

Tôi muốn xem xét việc triển khai và có thể tránh phải sử dụng ứng dụng nếu đã có một lớp dành riêng, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ đề cập nào về getParams() trong bất kỳ lớp JApplication nào (J3.3.0) .

Tôi chỉ có thể giả định rằng đó là ràng buộc tĩnh muộn, nhưng có ai biết phương pháp này được gắn vào ứng dụng không?

2
Mathew Lenning

Nó nằm trong tệp library/cms/application/site.php. Tệp quản trị viên (mặt sau) không có chức năng như vậy được chỉ định.

4
Laoneo