it-swarm-vi.com

Các giá trị được xác định trước cho hành động ACL, cho các nhóm người dùng phổ biến

Ví dụ, tôi có hành động trong access.xml:

<action name="com_something.someaction" title="someaction" />

Và tôi muốn đặt nó thành "Cho phép nhóm người dùng công cộng" theo mặc định.

Tôi có một cách đơn giản để làm điều đó, mà không đưa các giá trị trực tiếp vào cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tập lệnh cài đặt?

1
Fedik

Bộ điều khiển là người chịu trách nhiệm cuối cùng để kiểm tra các hành động ACL. Nếu bạn ghi đè và thực hiện logic của riêng mình, bạn có thể vô hiệu hóa kiểm tra hoặc thực hiện một điều khiển khác.

Ví dụ: kiểm tra ACL bị vô hiệu hóa trong phương thức JControllForm allowAdd được triển khai lại:

protected function allowAdd($data = array())
{
    // $user = JFactory::getUser();
    // return ($user->authorise('core.create', $this->option) || count($user->getAuthorisedCategories($this->option, 'core.create')));

    // Everyone can add
    return true;
}
1
Anibal