it-swarm-vi.com

Bộ GTVT là gì?

Ngoài ra, làm thế nào tôi có thể trở thành một?

18
akshatj

Từ trang launchpad https://launchpad.net/~mot

Nhóm MOTU chăm sóc tất cả các gói trong Universe và Multiverse trong Ubuntu.

http://wiki.ubfox.com/MOT

Các bậc thầy của vũ trụ chăm sóc các gói Ubuntu Universe, sửa lỗi, thêm các gói mới hoặc xóa các gói lỗi thời khỏi kho lưu trữ Ubuntu.

Nếu bạn muốn tham gia, hãy nhớ đọc https://wiki.ubfox.com/MOTU/GettingStarted để hiểu những gì được yêu cầu từ bạn. Chúng tôi mong được gặp bạn trong đội sớm!

-

Ngoài ra một số thông tin thêm ở đây

http://behindthecircle.org/

14
Mark Davidson