it-swarm-vi.com

Dự án Ayatana là gì?

Nó làm gì?

4
akshatj

Dự án Ayatana là dự án tập thể chứa các dự án giao diện, thiết kế và tương tác người dùng bắt đầu bởi Canonical.

Ví dụ họ đã thiết kế:

   * Application Indicators
   * The Me Menu
   * Messaging Menu
   * Notify OSD
   * Unity

Thêm thông tin: https://launchpad.net/ayatana

6
Andres