it-swarm-vi.com

Hướng dẫn kiểm tra đơn vị trong WordPress và cho unit-test.svn.wordpress.org?

Tôi đang bắt đầu tìm hiểu SeleniumPHPUnit và tôi quan tâm đến thực hiện những gì tôi đã học được trong các dự án WordPress của mình. Tôi đã xem http://unit-test.svn.wordpress.org và tự hỏi liệu có bất kỳ hướng dẫn hoặc ghi chú của nhà phát triển cốt lõi nào về cách sử dụng nó?

4
justjoe

Tài nguyên về cách sử dụng bài kiểm tra đơn vị WordPress:

  1. Trac thử nghiệm tự động WordPress

  2. Kiểm tra tự động trong Codex

  3. Tệp kiểm tra đơn vị README

  4. Hướng dẫn PHPUnit

  5. Hakre/WP Đơn vị kiểm tra Trang Codex

8
Chris_O