it-swarm-vi.com

Tại sao tôi nhận được cảnh báo hết thời gian?

Tôi đã bật chế độ gỡ lỗi trong WordPress và yêu cầu đầu tiên trong ngày tôi gặp lỗi này:

Cảnh báo: http_Vquest () [function.http-request]: Đã hết thời gian chờ; Hoạt động đã hết thời gian sau 1000 mili giây với 0 byte nhận được (/wp-cron.php?doing_wp_cron) trong /public/wp-includes/ class-http.php trên dòng 1218

Tôi biết công việc cron là gì và tôi hiểu WordPress có thể muốn chạy các công việc định kỳ như thế nào (và vì HTTP không trạng thái, nên chạy một công việc "cron" theo yêu cầu đầu tiên trong ngày) nhưng tại sao nó lại hết thời gian?

8
tooshel
8
tomdxw