it-swarm-vi.com

Sự khác biệt giữa booster_errors () và hide_errors () trong $ wpdb là gì?

Sự khác biệt giữa hàm booster_errors () và lớp hide_errors () trong lớp wpdb là gì?

Việc sử dụng của từng chức năng là gì?

3
rsman
  • suppress_errors() che giấu lỗi trong quá trình khởi động cơ sở dữ liệu
  • hide_errors() ẩn các lỗi SQL
0
sorich87