it-swarm-vi.com

Không có gì khi bạn chọn

Hay, tôi đã cài đặt WordPress 3 trên máy chủ của mình và sao chép chủ đề chứng khoán và thực hiện một số sửa đổi cho nó. Tuy nhiên, khi tôi thêm một bài đăng, tôi không thấy tùy chọn để thêm một 'hình ảnh đặc trưng'. Tính năng này đã được gỡ bỏ? Làm thế nào để tôi kích hoạt lại nó?

Cảm ơn

3
dotty

Chủ đề của bạn phải cho biết rằng nó hỗ trợ hình thu nhỏ của bài đăng :

if ( function_exists('add_theme_support') ) {
  add_theme_support('post-thumbnails');
  // If not the standard size, state your size too
  set_post_thumbnail_size( 200, 200, false );
}
4
Jan Fabry

Nó ở 3. Khi bạn mở một bài đăng hoặc một trang, trong chế độ xem hai cột, nó ở bên phải, xuống một chút.

Nếu nó không ở đó, bạn có thể thấy nếu tùy chọn hiển thị nó không được chọn trong tùy chọn màn hình của bạn (góc trên bên phải).

0
MikeK