it-swarm-vi.com

Bất kỳ Hook nào được gọi khi bài viết được xuất bản?

Bài viết có thể được công bố ngay lập tức hoặc trong tương lai.

Giả sử một plugin muốn làm một cái gì đó vào lúc này khi bài đăng được xuất bản và hiển thị trên blog (Tôi không có nghĩa là khi bài đăng được lưu như được xuất bản trong bảng quản trị với bất kỳ ngày nào). Có một cái móc như "post_visible" hoặc một cái gì đó tương tự.

4
rsman

Mỗi khi bài đăng thay đổi trạng thái, hàm wp_transition_post_status sẽ được gọi. Điều này kích hoạt các hành động ${old_status}_to_${new_status}${new_status}_${post->post_type}, vì vậy, ví dụ publish_post sẽ được kích hoạt ở đây. Một bài đăng có ngày trong tương lai sẽ có trạng thái future cho đến khi nó thực sự được xuất bản, vì vậy điều này sẽ phù hợp với bạn.

1
Jan Fabry