it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tạo trang lưu trữ tùy chỉnh tùy thuộc vào loại phân loại tùy chỉnh?

Tôi đã tạo một phân loại tùy chỉnh được gọi là 'sản phẩm loại' bằng cách sử dụng hàm register_taxonomy() . Tôi đã đặt sên viết lại thành 'sản phẩm'.

Câu hỏi của tôi là: Làm cách nào để kết xuất một mẫu khác thành archive.php cho phân loại/sản phẩm tùy chỉnh của tôi?

Cảm ơn, Jon

1
Jon

Tạo một tệp mẫu có tên taxonomy-productCategories.php. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phân cấp mẫu . Tôi thấy hình ảnh này đặc biệt hữu ích.

1
Annika Backstrom