it-swarm-vi.com

Thêm danh mục vào loại bài đăng tùy chỉnh WordPress?

Có thể thêm danh mục vào Loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress không?

6
Joakim

Đặt phần sau vào tệp functions.php của chủ đề của bạn (thay đổi my-custom-post-type thành bất kỳ loại Bài đăng tùy chỉnh nào của bạn), tất nhiên):

register_taxonomy_for_object_type('category','my-custom-post-type');

7
MikeSchinkel

Tôi thấy liên kết này hữu ích với chức năng gọi và móc nối đầy đủ để nhắm mục tiêu, thậm chí nó còn đề cập đến sự khác biệt giữa nếu loại bài đăng tùy chỉnh được tạo bởi một plugin: http: //pippinsplugins.com/add-alpered-registered- phân loại/

0
Chrisdigital