it-swarm-vi.com

Lưu trữ giá trị DateTime trong Trường tùy chỉnh có thể sắp xếp?

Có cách nào để lưu trữ giá trị trường tùy chỉnh dưới dạng datetime để có thể sử dụng để đặt hàng không?

1
Paul

Có, bạn có thể sử dụng jQuery DatePicker và lưu ngày và sử dụng query_post để hiển thị bài đăng trong thứ tự (mã cũng trên github ):

<?php
//The Query
// exactly than
query_posts('meta_key=start_date&meta_value='.date("Y-m-d"));
// or
// dates less than
// query_posts('meta_key=start_date&meta_compare=<=&meta_value='.date("Y-m-d"));
// or
// date mayor than
// query_posts('meta_key=start_date&meta_compare=>=&meta_value='.date("Y-m-d"));

//The Loop
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
 echo the_title();
 echo "<br />";
endwhile; else:
endif;

//Reset Query
wp_reset_query();
?>
1
hunk