it-swarm-vi.com

Cách tốt nhất để trung tâm hình ảnh trong các trang web là gì?

Mỗi lần tôi làm việc trong một dự án mới, tôi không gặp vấn đề gì khi căn giữa văn bản bằng cách sử dụng "text-align: centre" để căn giữa văn bản, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một mã tương tự với hình ảnh trung tâm vì vậy tôi luôn hack mã bằng hoặc định tâm hình ảnh trong HTML (không phải tùy chọn sạch nhất) hoặc bằng cách cho hình ảnh có chiều rộng thay đổi (không hoạt động trên nhiều độ phân giải). Có cách nào để thực hiện điều này mà tôi chưa thử? Và, có ai biết nếu một cái gì đó như thế này sẽ được thực hiện trong CSS3 không?

2
rgaspary

Đặt kiểu phần tử chứa thành

text-align:center;

đặt kiểu ảnh của bạn thành

display:inline-block;
margin:auto;
8
Sruly

Câu trả lời của Sruly đập vào đầu đinh. điều duy nhất tôi sẽ xem xét thêm là vertical-align: middle; cho thẻ hình ảnh, như sau:

display:inline-block;
margin:auto;
vertical-align: middle;
2
Sk93