it-swarm-vi.com

Tại sao tôi chọn UTF-8 trên ISO 8859-1 làm mã hóa nội dung cho trang web của mình?

Giả sử rằng trang web vẫn đang trong giai đoạn thiết kế nên không có công việc ban đầu để chọn cái này ngay từ đầu.

8
Evan Plaice

Với TF-8 bạn đã tăng tính linh hoạt hơn ISO 8859-1 . Cái trước có thể mã hóa bất kỳ ký tự nào có trong Unicode trong khi cái sau được giới hạn ở các ngôn ngữ Tây Âu.

ISO 8859-1 ("Latin1") không bao gồm, ví dụ, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, Cyrillic, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, v.v.

9
Dennis Williamson