it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ánh xạ các phím chưa được ánh xạ trên bàn phím?

Bàn phím máy tính xách tay của tôi có các phím không làm gì khi tôi nhấn chúng. Làm cách nào để kích hoạt các phím và thêm chức năng cho chúng?

Ví dụ, phím tắt tiếng không làm gì vào lúc này.

9
jumpnett

Bạn có thể sử dụng xmodmap. Đó là cách tôi làm cho các phím Zboard của mình hoạt động. Đối với khóa thực tế không phải phím phương tiện.

5
Buttink

Có trình chỉnh sửa phím tắt trong System-> Preferences.

3
DLH