it-swarm-vi.com

Mẫu thay đổi mật khẩu riêng cho người dùng Front-end Joomla?

Tôi muốn biết có thể xóa các trường thay đổi mật khẩu khỏi trình chỉnh sửa hồ sơ Core Joomla không? Tôi muốn tạo một trang riêng cho công cụ Thay đổi mật khẩu cho người dùng giao diện người dùng?

2
saibbyweb

Bạn có thể dễ dàng ghi đè lên cách các trang cốt lõi được hiển thị bằng thư mục mẫu của bạn. Xem Cách ghi đè đầu ra từ lõi Joomla! để biết chi tiết. Nói tóm lại, bạn tạo một bản sao của mẫu lõi trong thư mục mẫu/html của bạn và sửa đổi bản sao đó theo ý thích của bạn. Nếu Joomla tìm thấy biểu mẫu ở đó, nó sẽ sử dụng biểu mẫu đó thay vì phiên bản đã cài đặt.

3
GDP