it-swarm-vi.com

Lỗi khi gọi phương thức getItem của mô hình bên ngoài

Tôi đang sử dụng một mô hình của thành phần khác trong thành phần của tôi. Tôi đang theo dõi điều này giải pháp . Nhưng, khi tôi cố gắng gọi phương thức getItem của mô hình, tôi gặp lỗi "Gọi hàm tải thành viên () trên một đối tượng không". Trong mô hình, các dòng gây ra lỗi là:

    ...
    $table = $this->getTable();

    // Attempt to load the row.
    $return = $table->load($itemId);
    ...

Tôi đang thiếu gì?

2
csbenjamin

Bạn có thể cần phải nhập các lớp bảng. Hãy thử gọi JTable::addIncludePath(/path/to/other/component/tables); để đưa chúng vào.

7
Michael