it-swarm-vi.com

Hiển thị danh mục trong các bố cục khác nhau

Tôi đã có hai loại, nói "Cat A" và "Cat B" và cả hai đều được liên kết với một mục menu để danh sách danh mục có thể được hiển thị.

Bây giờ, tôi muốn hiển thị Cat A theo kiểu danh sách, đó là kiểu mặc định và hiển thị Cat B bằng hình thu nhỏ như hiển thị bên dưới, làm cách nào tôi có thể đạt được điều này?enter image description here

2
Tony Leung

Bạn có thể xác định ghi đè bố cục "thông minh". Bố cục "thông minh" mới có thể chọn bố cục phù hợp theo danh mục hiện tại.

Hiểu về ghi đè đầu ra

http://docs.j Joomla.org/Under Hiểu_Output_Overrides

Ghi đè bố cục mô-đun

http://docs.j Joomla.org/Under Hiểu_Output_Overrides#Module_Layout_Overrides

Theo ví dụ, bạn có thể tạo:

/templates
 /beez
  /html
   /mod_latest_news  (this directory matches the module directory name)
    default.php  ("smart" layout, loads catA or catB)
    default-catA.php  (catA layout)
    default-catB.php  (catB layout)
3
Anibal