it-swarm-vi.com

SABDFL là ai? Anh ấy làm nghề gì?

ý nghĩa của SABDFL là gì?

20
akshatj

SABDFL là viết tắt của Nhà độc tài nhân từ cho cuộc sống, và là biệt danh và IRC nick của Mark Shuttleworth, người bắt đầu dự án Ubuntu.

http://en.wikipedia.org/wiki/SABDFL

23
popey

Nhà độc tài nhân từ cho cuộc sống

Wikipedia :

Nhà độc tài nhân từ cho cuộc sống hay BDFL là một danh hiệu được trao cho một số ít các nhà lãnh đạo phát triển phần mềm nguồn mở.

3
Andres