it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tắt nhận xét tự động phê duyệt?

Tôi có các nhận xét đang được phê duyệt tự động trong Drupal và tôi muốn vô hiệu hóa điều đó. Tôi muốn phê duyệt nhận xét trước khi chúng được xuất bản.

9
Jordash

Nếu một nhận xét là 'tự động được phê duyệt' khi bạn gọi nó, tùy thuộc vào quyền của người dùng. Để thay đổi, đăng nhập với tư cách quản trị viên, đi đến /admin/user/permissions#module-comment và đảm bảo rằng 'quyền đăng bình luận mà không được phép' không được đặt cho các vai trò không được phép đăng bình luận mà không được phê duyệt.

17
marcvangend

Trong Drupal 7 người dùng được xác thực (đã đăng nhập) có thuộc tính 'Bỏ qua phê duyệt nhận xét' được đặt theo mặc định. Điều này có thể được thay đổi tại /admin/people/permissions/list#module-comment để đặt các bình luận trong hàng đợi phê duyệt, trước khi chúng được xuất bản.

4
Chris Cothrun