it-swarm-vi.com

Sự khác biệt giữa Joomla là gì! CMS, Joomla! Nền tảng và Joomla! Khung?

Nhiều người trong chúng ta đã hiểu Joomla! để chỉ một phần mềm cụ thể mà chúng tôi sử dụng, nhưng có 3 loại phần mềm khác nhau có sẵn từ Joomla!

Đó là:

1) Joomla! CMS;

2) Joomla! Nền tảng; và

3) Joomla! Khung.

Sự khác biệt là gì?

29
NivF007

Joomla Joomla! CMS là sản phẩm bạn có thể biết và sử dụng. Đó là Hệ thống quản lý nội dung cung cấp nhiều trang web. Thông thường khi nói về Joomla!, Chúng tôi chỉ có nghĩa là CMS. Trang web chính thức: http://www.j Joomla.org/

Joomla Joomla! Nền tảng là mã cơ bản cũ cung cấp năng lượng cho CMS. Nó từng là một dự án riêng biệt nhưng đã được sáp nhập trở lại vào CMS. Nền tảng không còn tồn tại như một dự án riêng

Joomla Joomla! Framework là một dự án khá mới. Nó có nghĩa là một khuôn khổ để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng độc lập khác nhau. Nó dựa trên mã CMS, nhưng đã được hiện đại hóa và cải thiện rất nhiều. Hiện tại, CMS chỉ sử dụng một vài lớp từ khung, nhưng điều đó có khả năng tăng theo thời gian. Ngoài ra còn có các ứng dụng khác như JIssues được xây dựng trên khung này. Trang web chính thức: http://framework.j Joomla.org/

38
Bakual

@Bakual đã làm rất tốt khi giải thích nó, nhưng tôi chỉ muốn nói thêm rằng một mục đích lớn của Framework là cải thiện các thực tiễn cho mọi người phát triển các phần mở rộng cho CMS. Nó tuân theo các thực tiễn hiện đại và làm cho nó dễ dàng hơn để viết mã sạch, có thể kiểm tra. Tôi nói điều này từ quan điểm như một người đề xuất lớn của Khung (tôi đã đóng góp rất nhiều) và từ thực tế là tôi sử dụng Joomla! CMS mỗi ngày tại nơi làm việc, và tôi muốn làm cho điều đó dễ dàng hơn.

Khung là tương lai!

7
Don Gilbert