it-swarm-vi.com

Làm thế nào để thực hiện microdata? Hướng dẫn thực hành?

Tôi đã đọc trang tài liệu về Joomla 3.3 Microdata sắp tới http: //docs.j Joomla.org/Microdata

Nghe có vẻ Ok .... nhưng làm thế nào người dùng có thể thực hiện nó trong một trang web đơn giản do người dùng tải bài viết?

8
Anibal

Trên thực tế, Joomla 3.3 sẽ được mã hóa cứng trong các tệp bố cục, bởi vì người dùng không dễ sử dụng. Có một dự án GSoC để làm cho thư viện thân thiện hơn với người dùng.

5
Bakual

Ngoài ra, JCE đã bao gồm một plugin biên tập microdata có thể hữu ích trong thời gian này.

https://www.joomlacontentsitor.net/support/documentation/107-microdata/385-creating-and-editing-microdata

3
Toni Marie