it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thay đổi số lượng danh bạ hiển thị?

Khi tôi tạo một mục menu cho com_contacts> Tất cả các liên hệ trong một danh sách, tôi muốn chỉ hiển thị 5 liên hệ và sử dụng phân trang cho phần còn lại. Đâu là thông số cho số liên lạc được hiển thị?

1
user86

Nó sẽ lấy cài đặt "Giới hạn danh sách mặc định" từ Cấu hình toàn cầu. Tuy nhiên, việc thay đổi cũng sẽ thay đổi giới hạn danh sách cho tất cả các tiện ích mở rộng khác.

1
Bakual