it-swarm-vi.com

j Joomla protostar mẫu đáp ứng độ rộng trường

Làm thế nào có thể kích thước chiều rộng của formfield cho Mẫu Protostar Joomlas?

<field name="titel"
type="text"
label="COM_COMPONENT_TITEL_LABEL"
description="COM_COMPONENT_TITEL_DESC"
class="inputbox"
size="45"
required="false" />

Tôi đã thử các khả năng khác nhau, nhưng không ai trong số họ đang làm việc. class = "inputbox span3", size = "10", "input.span3", "inputbox.span3", size = "span3"

thx, Perino

2
Perino

Các lớp sau có thể được thêm vào trường đầu vào của bạn để kiểm soát kích thước:

class="inputbox input-mini"
class="inputbox input-small" 
class="inputbox input-medium"
class="inputbox input-large"
class="inputbox input-xlarge"
class="inputbox input-xxlarge"

Các size="45" tham số dường như bị ghi đè bởi lớp CSS .inputbox, buộc chiều rộng thành 206px. Thêm bất kỳ lớp nào ở trên sẽ giải quyết điều này.

3
johanpw