it-swarm-vi.com

Cách đặt Offerset () trong j Joomla 3.2.3

Tôi đang di chuyển một thành phần từ j Joomla 2.5 sang j Joomla 3.2, tôi đã gặp lỗi trong phương thức sử dụng setPackset

//old version used in joomla 2.5 

$data->setOffset(JFactory::getConfig()->get('offset'));

Tôi đã giới thiệu Liên kết: http://docs.j Joomla.org/Potential_backward_compabilities_issues_in_J Joomla_3_and_J Joomla_Pl platform_12.2

//after i refered the above link i changed my code like 

if($date === null ) {  
 $date = JFactory::getDate();
 $tz = JFactory::getConfig()->get( 'offset' );

 // new Version 
 $date->setTimezone($tz);

 $date = $date->format( "%Y-%m-%d" );
}

nhưng tôi đang gặp lỗi -

DateTime::getTimezone() expects exactly 0 parameters, 1 given /example.php on line 5 .

Xin vui lòng cần giải pháp của bạn để sửa lỗi

7
priya bose

Cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp cho Lỗi này bằng cách chuyển đối tượng của DateTimeZone làm tham số (chú ý $date->setTimezone(new DateTimeZone($tz)); trong mã dưới đây). Nó hoạt động tốt.

if($date === null )
{
 $date = JFactory::getDate();
 $tz = JFactory::getConfig()->get( 'offset' );

 $date->setTimezone(new DateTimeZone($tz)); //here!

 $date = $date->format( "Y-m-d" );
}
6
priya bose