it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tôi xem một nguồn cấp dữ liệu bao gồm các bài đăng từ nhiều danh mục?

Theo mặc định, URL nguồn cấp RSS của trang web của tôi ở định dạng này:

category/[category-name]/feed/

Theo như tôi có thể nói, điều đó không cho phép tôi xem một nguồn cấp dữ liệu bằng nhiều danh mục. Có ai biết về một cách giải quyết đơn giản, hay đây là điều tôi sẽ cần phải tự viết?

2
Bobby Jack
4
User

Tôi có thể đề xuất plugin này: Feed Wrangler vì nó cho phép bạn tạo nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh của riêng mình nhưng yêu cầu một số sửa đổi các tập tin mẫu nguồn cấp dữ liệu.

Dưới đây là một bài viết liệt kê 10 trang web/dịch vụ bên ngoài khác nhau có thể trộn và trộn các nguồn cấp dữ liệu:

RSSMIX dường như rất được khuyến khích, nó thậm chí còn được đề cập trong codex wordpress ở đây:

0
Ovidiu Pacuraru