it-swarm-vi.com

Cách chuyển đổi số giữa thập lục phân và thập phân

Làm thế nào để bạn chuyển đổi giữa số thập lục phân và số thập phân trong C #?

137
Andy McCluggage

Để chuyển đổi từ thập phân sang hex, ...

string hexValue = decValue.ToString("X");

Để chuyển đổi từ hex sang thập phân, hãy ...

int decValue = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);

hoặc là

int decValue = Convert.ToInt32(hexValue, 16);
261
Andy McCluggage

Hệ thập lục phân:

Convert.ToInt64(hexValue, 16);

Số thập phân -> Hex

string.format("{0:x}", decValue);
50
Jonathan Rupp

Có vẻ như bạn có thể nói

Convert.ToInt64(value, 16)

để lấy số thập phân từ thập lục phân.

Một cách khác là:

otherVar.ToString("X");
26
Jesper Blad Jensen

Nếu bạn muốn hiệu suất tối đa khi thực hiện chuyển đổi từ số thập phân sang số thập phân, bạn có thể sử dụng phương pháp tiếp cận với bảng giá trị thập lục phân được điền trước.

Đây là mã minh họa ý tưởng đó. My kiểm tra hiệu suất cho thấy rằng nó có thể nhanh hơn 20% -40% so với Convert.ToInt32 (...):

class TableConvert
 {
   static sbyte[] unhex_table =
   { -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    , 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,10,11,12,13,14,15,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,10,11,12,13,14,15,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   };

   public static int Convert(string hexNumber)
   {
     int decValue = unhex_table[(byte)hexNumber[0]];
     for (int i = 1; i < hexNumber.Length; i++)
     {
       decValue *= 16;
       decValue += unhex_table[(byte)hexNumber[i]];
     }
     return decValue;
   }
 }
12
Vadym Stetsiak

Từ Geekpedia :

// Store integer 182
int decValue = 182;

// Convert integer 182 as a hex in a string variable
string hexValue = decValue.ToString("X");

// Convert the hex string back to the number
int decAgain = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
5
Rob
  static string chex(byte e)         // Convert a byte to a string representing that byte in hexadecimal
  {
    string r = "";
    string chars = "0123456789ABCDEF";
    r += chars[e >> 4];
    return r += chars[e &= 0x0F];
  }      // Easy enough...

  static byte CRAZY_BYTE(string t, int i)   // Take a byte, if zero return zero, else throw exception (i=0 means false, i>0 means true)
  {
    if (i == 0) return 0;
    throw new Exception(t);
  }

  static byte hbyte(string e)         // Take 2 characters: these are hex chars, convert it to a byte
  {                      // WARNING: This code will make small children cry. Rated R.
    e = e.ToUpper(); // 
    string msg = "INVALID CHARS";      // The message that will be thrown if the hex str is invalid

    byte[] t = new byte[]          // Gets the 2 characters and puts them in seperate entries in a byte array.
    {                    // This will throw an exception if (e.Length != 2).
      (byte)e[CRAZY_BYTE("INVALID LENGTH", e.Length ^ 0x02)], 
      (byte)e[0x01] 
    };

    for (byte i = 0x00; i < 0x02; i++)   // Convert those [ascii] characters to [hexadecimal] characters. Error out if either character is invalid.
    {
      t[i] -= (byte)((t[i] >= 0x30) ? 0x30 : CRAZY_BYTE(msg, 0x01));                 // Check for 0-9
      t[i] -= (byte)((!(t[i] < 0x0A)) ? (t[i] >= 0x11 ? 0x07 : CRAZY_BYTE(msg, 0x01)) : 0x00);    // Check for A-F
    }      

    return t[0x01] |= t[0x00] <<= 0x04;   // The moment of truth.
  }
2
Ecstatic Coder

Chuyển đổi từ thập phân sang thập phân

Convert.ToInt32(number, 16);

Chuyển đổi thập phân sang Hex

int.Parse(number, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber)

Để biết thêm chi tiết Kiểm tra bài viết này

2
user7925882

Đây không phải là cách dễ nhất nhưng mã nguồn này cho phép bạn điều chỉnh mọi loại số bát phân, tức là 23.214, 23 và 0.512, v.v. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn..

  public string octal_to_decimal(string m_value)
  {
    double i, j, x = 0;
    Int64 main_value;
    int k = 0;
    bool pw = true, ch;
    int position_pt = m_value.IndexOf(".");
    if (position_pt == -1)
    {
      main_value = Convert.ToInt64(m_value);
      ch = false;
    }
    else
    {
      main_value = Convert.ToInt64(m_value.Remove(position_pt, m_value.Length - position_pt));
      ch = true;
    }

    while (k <= 1)
    {
      do
      {
        i = main_value % 10;                    // Return Remainder
        i = i * Convert.ToDouble(Math.Pow(8, x));          // calculate power
        if (pw)
          x++;
        else
          x--;
        o_to_d = o_to_d + i;                    // Saving Required calculated value in main variable
        main_value = main_value / 10;                // Dividing the main value 
      }
      while (main_value >= 1);
      if (ch)
      {
        k++;
        main_value = Convert.ToInt64(Reversestring(m_value.Remove(0, position_pt + 1)));
      }
      else
        k = 2;
      pw = false;
      x = -1;
    }
    return (Convert.ToString(o_to_d));
  }  
2
Omair
String stringrep = myintvar.ToString("X");

int num = int.Parse("FF", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
2
Sklivvz

Hãy thử sử dụng BigNumber trong C # - Thể hiện số nguyên có chữ ký lớn tùy ý.

Chương trình

using System.Numerics;
...
var bigNumber = BigInteger.Parse("837593454735734579347547357233757342857087879423437472347757234945743");
Console.WriteLine(bigNumber.ToString("X"));

Đầu ra

4F30DC39A5B10A824134D5B18EEA3707AC854EE565414ED2E498DCFDE1A15DA5FEB6074AE248458435BD417F06F674EB29A2CFECF

Trường hợp ngoại lệ có thể,

ArgumentNullException - giá trị là null.

FormatException - giá trị không đúng định dạng.

Phần kết luận

Bạn có thể chuyển đổi chuỗi và lưu trữ một giá trị trong BigNumber mà không bị ràng buộc về kích thước của số trừ khi chuỗi trống và không phải là analphabets

1
Aravin

Đây là chức năng của tôi:

using System;
using System.Collections.Generic;
class HexadecimalToDecimal
{
  static Dictionary<char, int> hexdecval = new Dictionary<char, int>{
    {'0', 0},
    {'1', 1},
    {'2', 2},
    {'3', 3},
    {'4', 4},
    {'5', 5},
    {'6', 6},
    {'7', 7},
    {'8', 8},
    {'9', 9},
    {'a', 10},
    {'b', 11},
    {'c', 12},
    {'d', 13},
    {'e', 14},
    {'f', 15},
  };

  static decimal HexToDec(string hex)
  {
    decimal result = 0;
    hex = hex.ToLower();

    for (int i = 0; i < hex.Length; i++)
    {
      char valAt = hex[hex.Length - 1 - i];
      result += hexdecval[valAt] * (int)Math.Pow(16, i);
    }

    return result;
  }

  static void Main()
  {

    Console.WriteLine("Enter Hexadecimal value");
    string hex = Console.ReadLine().Trim();

    //string hex = "29A";
    Console.WriteLine("Hex {0} is dec {1}", hex, HexToDec(hex));

    Console.ReadKey();
  }
}

Chuyển đổi nhị phân sang Hex

Convert.ToString(Convert.ToUInt32(binary1, 2), 16).ToUpper()
0
Jewel

Nếu đó là một chuỗi hex thực sự lớn vượt quá khả năng của số nguyên thông thường:

Đối với .NET 3.5, chúng ta có thể sử dụng lớp BigInteger của BouncyCastle:

String hex = "68c7b05d0000000002f8";
// results in "494809724602834812404472"
String decimal = new Org.BouncyCastle.Math.BigInteger(hex, 16).ToString();

.NET 4.0 có lớp BigInteger .

0
msanjay

Phiên bản của tôi là tôi nghĩ dễ hiểu hơn một chút vì kiến ​​thức C # của tôi không quá cao. Tôi đang sử dụng thuật toán này: http://easyguyevo.hubpages.com/hub/Convert-Hex-to-Decimal (Ví dụ 2)

using System;
using System.Collections.Generic;

static class Tool
{
  public static string DecToHex(int x)
  {
    string result = "";

    while (x != 0)
    {
      if ((x % 16) < 10)
        result = x % 16 + result;
      else
      {
        string temp = "";

        switch (x % 16)
        {
          case 10: temp = "A"; break;
          case 11: temp = "B"; break;
          case 12: temp = "C"; break;
          case 13: temp = "D"; break;
          case 14: temp = "E"; break;
          case 15: temp = "F"; break;
        }

        result = temp + result;
      }

      x /= 16;
    }

    return result;
  }

  public static int HexToDec(string x)
  {
    int result = 0;
    int count = x.Length - 1;
    for (int i = 0; i < x.Length; i++)
    {
      int temp = 0;
      switch (x[i])
      {
        case 'A': temp = 10; break;
        case 'B': temp = 11; break;
        case 'C': temp = 12; break;
        case 'D': temp = 13; break;
        case 'E': temp = 14; break;
        case 'F': temp = 15; break;
        default: temp = -48 + (int)x[i]; break; // -48 because of ASCII
      }

      result += temp * (int)(Math.Pow(16, count));
      count--;
    }

    return result;
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("Enter Decimal value: ");
    int decNum = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Dec {0} is hex {1}", decNum, Tool.DecToHex(decNum));

    Console.Write("\nEnter Hexadecimal value: ");
    string hexNum = Console.ReadLine().ToUpper();

    Console.WriteLine("Hex {0} is dec {1}", hexNum, Tool.HexToDec(hexNum));

    Console.ReadKey();
  }
}
0
Mihók Balázs
class HexToDecimal
{
  static void Main()
  {
    while (true)
    {
      Console.Write("Enter digit number to convert: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine()); // set hexadecimal digit number 
      Console.Write("Enter hexadecimal number: ");
      string str = Console.ReadLine();
      str.Reverse();

      char[] ch = str.ToCharArray();
      int[] intarray = new int[n];

      decimal decimalval = 0;

      for (int i = ch.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        if (ch[i] == '0')
          intarray[i] = 0;
        if (ch[i] == '1')
          intarray[i] = 1;
        if (ch[i] == '2')
          intarray[i] = 2;
        if (ch[i] == '3')
          intarray[i] = 3;
        if (ch[i] == '4')
          intarray[i] = 4;
        if (ch[i] == '5')
          intarray[i] = 5;
        if (ch[i] == '6')
          intarray[i] = 6;
        if (ch[i] == '7')
          intarray[i] = 7;
        if (ch[i] == '8')
          intarray[i] = 8;
        if (ch[i] == '9')
          intarray[i] = 9;
        if (ch[i] == 'A')
          intarray[i] = 10;
        if (ch[i] == 'B')
          intarray[i] = 11;
        if (ch[i] == 'C')
          intarray[i] = 12;
        if (ch[i] == 'D')
          intarray[i] = 13;
        if (ch[i] == 'E')
          intarray[i] = 14;
        if (ch[i] == 'F')
          intarray[i] = 15;

        decimalval += intarray[i] * (decimal)Math.Pow(16, ch.Length - 1 - i);

      }

      Console.WriteLine(decimalval);
    }

  }

}
0
samets

Giải pháp của tôi hơi giống với việc quay lại căn bản, nhưng nó hoạt động mà không sử dụng bất kỳ chức năng tích hợp nào để chuyển đổi giữa các hệ thống số.

  public static string DecToHex(long a)
  {
    int n = 1;
    long b = a;
    while (b > 15)
    {
      b /= 16;
      n++;
    }
    string[] t = new string[n];
    int i = 0, j = n - 1;
    do
    {
         if (a % 16 == 10) t[i] = "A";
      else if (a % 16 == 11) t[i] = "B";
      else if (a % 16 == 12) t[i] = "C";
      else if (a % 16 == 13) t[i] = "D";
      else if (a % 16 == 14) t[i] = "E";
      else if (a % 16 == 15) t[i] = "F";
      else t[i] = (a % 16).ToString();
      a /= 16;
      i++;
    }
    while ((a * 16) > 15);
    string[] r = new string[n];
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      r[i] = t[j];
      j--;
    }
    string res = string.Concat(r);
    return res;
  }
0
Krisztián Molnár