it-swarm-vi.com

Tôi có thể nhận được một đống dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản Evernote của mình không?

Giả sử tôi muốn rời khỏi Evernote nhưng tôi muốn nhận được ít nhất một bản sao lưu dữ liệu của mình.

Tôi có thể nhận được một đống dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản Evernote của mình không?

6
akira

Tôi đoán cách duy nhất để thực hiện việc này là cài đặt ứng dụng khách Evernote (miễn phí), chọn tất cả các ghi chú và chọn "Xuất ..." từ menu Tệp.

Có các định dạng xuất khác nhau có sẵn: Evernote (.enex), Trang web (.html) và Lưu trữ web (.mht).

4
splattne