it-swarm-vi.com

Cherokee, Mono và Linux có thực sự là một sự thay thế khả thi cho Windows và IIS để sản xuất các trang web ASP.NET không?

Tôi đã chơi với Apache và Mono và .NET trên Linux trước đây, nhưng tôi chưa triển khai bất kỳ trang web sản xuất quan trọng nào vào ngăn xếp đó. Gần đây tôi đã tìm thấy Cherokee và một bài viết về việc kích hoạt FastCGI Mono hỗ trợ và tự hỏi liệu có ai có bất kỳ câu chuyện chiến tranh tốt hay xấu nào về việc cung cấp ASP.NET trên Linux không.

6
Larry Smithmier

Là một người dùng FOSS 100%, tôi muốn nói có:

Nhưng nó hoạt động tốt cho đến khi bạn nhận ra rằng một thư viện được triển khai một nửa và nó mới và tuyệt vời và sẽ thực sự hữu ích (ví dụ LINQ to SQL)

1
Aiden Bell