it-swarm-vi.com

Vấn đề xác thực với PPA của tôi

Tôi đã tạo một gói và tải nó lên PPA của tôi. Sau khi nó được xây dựng, tôi đã đi cài đặt nó, nhưng phải đối mặt với thông báo này:

$ Sudo apt-get install stackapplet
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  stackapplet
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 31 not upgraded.
Need to get 17.7kB of archives.
After this operation, 106kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  stackapplet
Install these packages without verification [y/N]?

Tại sao nó cảnh báo tôi về các gói không được xác minh?

11
Nathan Osman

Rất có thể nguyên nhân là do khóa PGP bị thiếu trong khóa APT của bạn. Bạn có thể thêm khóa bằng lệnh sau:

Sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 72D340A3

Tất nhiên bạn cần thay thế khóa bằng khóa PPA của bạn.

Ngoài ra, lệnh sau sẽ tự động thêm khóa:

Sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name

Sau khi thêm khóa, bạn cần chạy cập nhật apt-get để tải xuống và xác minh chữ ký.

14
Ressu