it-swarm-vi.com

Làm cách nào để buộc cài đặt các bản cập nhật kernel khi sử dụng nâng cấp apt-get?

Để cập nhật máy chủ của tôi, tôi sử dụng apt-get upgrade.

Nhưng khi có các bản cập nhật kernel, tôi luôn cần phải làm apt-get install linux-....apt-get update không cài đặt chúng.

Có cách nào tôi có thể bảo nó cài đặt chúng không? Tôi đã thử -f nhưng nó không hoạt động.

35
Weboide

Vì vậy, liên quan đến các bình luận: Xin lỗi, bạn đã đúng, tôi đã hoàn toàn đọc sai những gì apt-get đang nói với tôi (và tôi đang sử dụng phiên bản tiếng Anh! :)).

Sau một nghiên cứu nhỏ, những gì bạn có thể muốn sử dụng là aptitude safe-upgrade, mà hiện cài đặt hạt nhân mới. Có thật không! Tôi đã kiểm tra lại! :)

Bạn có lẽ nên thích aptitude nói chung hơn apt-get, trừ khi bạn đặc biệt cần một cái gì đó trong apt-get.

[email protected]:~$ Sudo aptitude safe-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Reading extended state information   
Initializing package states... Done
Resolving dependencies...
Resolving dependencies...
The following NEW packages will be installed:
 linux-headers-2.6.32-24{a} linux-headers-2.6.32-24-generic{a} linux-image-2.6.32-24-generic{a} 
The following packages will be upgraded:
 apt apt-transport-https apt-utils base-files firefox firefox-branding firefox-gnome-support gdm google-chrome-stable 
 icedtea-6-jre-cacao linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic linux-libc-dev openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless 
 openjdk-6-jre-lib software-center Thunderbird ureadahead xulrunner-1.9.2 
21 packages upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 129MB of archives. After unpacking 188MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?] 
19
Nicholas Knight

bạn đang tìm

Sudo apt-get dist-upgrade
19
helloandre

nếu bạn muốn cài đặt aptitude thì hãy tiếp tục - nhưng nó có phần phụ thuộc và imho bạn có thể thoát khỏi khá tốt mà không cần nó - đặc biệt là nếu bạn muốn giữ máy chủ cài đặt lean (er).

Khi bạn chạy Sudo apt-get upgrade, nó sẽ cho bạn biết về các gói không được nâng cấp theo cách sau:

The following packages have been kept back:
 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic

Vì vậy, nếu bạn được kết nối bằng thiết bị đầu cuối ssh, thì đó chỉ là vấn đề sao chép + dán để nhập lệnh sau:

$ Sudo apt-get upgrade linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic

chỉ nâng cấp các gói được giữ lại. Sử dụng uname -r để hiển thị phiên bản kernel trước và sau khi khởi động lại (cần thiết để làm mới kernel đang chạy) và đừng quên chạy purge-old-kernels sau khi khởi động lại.

1
Remigius Stalder