it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể chuyển hướng cổng 80 sang một cổng khác với Apache?

Tôi có Tomcat đang chạy trên cổng 8080 và muốn có một URL cụ thể, giả sử http://example.com/app, để thực sự trỏ đến example.com:8080/app

Tôi có nội dung khác trên trang web sẽ không thay đổi.

8
Adam L Davis

Nghe có vẻ như những gì bạn muốn không phải là một chuyển hướng mà thực sự là một proxy. Kiểm tra thông tin tìm thấy trong trang cấu hình mod_proxy . Bạn nên kết thúc với một cái gì đó như:

ProxyPass /app http://example.com:8080/app
ProxyPassReverse /app http://example.com:8080/app
13
carson