it-swarm-vi.com

Apache HTTP Server và Apache Tomcat có liên quan như thế nào? (Nếu có)

Tôi hiện có Apache httpd chạy trên máy chủ Ubuntu VPS sản xuất. Tôi viết các tập lệnh php.

Tôi quan tâm đến việc học Java và tôi đã tự hỏi làm thế nào tôi sẽ viết về một số phía máy chủ Java để làm việc với thiết lập hiện tại của tôi.

Apache Tomcat Máy chủ HTTP Apache liên quan với nhau?

Tomcat có thể là một mô-đun của httpd?

Hay chúng chỉ đơn giản là hai dự án rất khác nhau được tổ chức bởi cùng một tổ chức (Quỹ phần mềm Apache)?

34
JW01

Nói chung, máy chủ HTTP Apache chỉ là một máy chủ web cũ đơn giản được thiết kế để phục vụ các trang web tĩnh. Có rất nhiều mô-đun có thể được cài đặt để tăng cường khả năng của Apache để nó có thể phục vụ các trang web động bằng nhiều công nghệ khác nhau như PHP, CGI hoặc bất cứ thứ gì, nhưng cốt lõi của Apache chỉ là một máy chủ HTTP cũ.

Tomcat, mặt khác, được thiết kế đặc biệt từ đầu để phục vụ như một công cụ Java Servlet . Mục đích chính của nó là triển khai Java API Servlet và thực thi Java servlets cho mục đích xây dựng trang web động. Tomcat có thể cũng được sử dụng như một máy chủ HTTP thông thường phục vụ các trang tĩnh, nhưng đó không phải là mục đích chính của nó. (Ngoài ra, Tomcat được cho là chậm hơn Apache httpd khi phục vụ các trang tĩnh.)

Hai công nghệ có thể được sử dụng cùng nhau thông qua một mô-đun kết nối có tên mod_jk . Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng máy chủ HTTP Apache để phục vụ các trang web tĩnh thông thường và công cụ Tomcat Servlet để thực thi các máy chủ.

56
Charles Salvia