it-swarm-vi.com

Cách nhận Biến môi trường từ lambda (nodejs aws-sdk)

Ví dụ, chúng ta có thể thiết lập Biến môi trường trong aws-lambda thông qua AWS SAM:

Environment:
    Variables:
      TABLE_NAME: !Ref Table

Làm cách nào tôi có thể nhận được các biến này từ lambda hiện tại thông qua Node JS AWS-SDK?

18
Max Vinogradov

Giống như bất kỳ biến môi trường nào từ nút

const tableName = process.env.TABLE_NAME;
38
Richie Mackay