it-swarm-vi.com

Có thể thay thế nhiều phần tử biểu mẫu (trình bao bọc) được kích hoạt chỉ bằng một phần tử kích hoạt #ajax không?

function ajax_example_simplest($form, &$form_state) {

 //This is my ajax trigger element
 $form['element_trigger'] = array(
  '#type' => 'select',
  '#options' => array(
   'one' => 'one',
   'two' => 'two',
   'three' => 'three',
  ),
  '#ajax' => array(
   'callback' => 'ajax_example_simplest_callback',

   /** Q: Can I somehow declare more than one wrapper? **/
   //Say for instance, something like:
   'wrapper' => array('replace_div_1', 'replace_div_2'),

   ),
 );

 //replace_div_1
 $form['element_to_be_replaced_1'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t("My conditional field one"),
  '#prefix' => '<div id="replace_div_1">',
  '#suffix' => '</div>',
 );


 //... more form elements here

 //replace_div_2
 $form['element_to_be_replaced_2'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t("My conditional field two"),
  '#prefix' => '<div id="replace_div_2">',
  '#suffix' => '</div>',
 );
 return $form;
}

function ajax_example_simplest_callback($form, $form_state) {

 //... do my stuff here


 //normally I would return only the form bit for replacing a single wrapper
 //declared in the trigger element, like this:
 return $form['element_to_be_replaced_blahblah'];

}

Có thể trả về nhiều hơn một bit mẫu trong hàm gọi lại cho khung AJAX mà $form['element_to_be_replaced_1'] nên thay thế <div id="replace_div_1">$form['element_to_be_replaced_2'] nên thay thế <div id="replace_div_2">?

53
Francisco Luz

Thay vì trả về HTML của phần tử đơn để cập nhật, cuộc gọi lại ajax của bạn có thể trả về một mảng lệnh ajax . Vì vậy, nó có thể trả về hai ajax_command_Vplace để thay thế từng phần tử.

function ajax_example_simplest_callback(&$form, $form_state) {
 return array(
  '#type' => 'ajax',
  '#commands' => array(
   ajax_command_replace("#replace_div_1", render($form['element_to_be_replaced_1'])),
   ajax_command_replace("#replace_div_2", render($form['element_to_be_replaced_2']))
  )
 );
}
72
Pierre Buyle

Cú pháp thay thế Drupal 8

use Drupal\Core\Ajax\AjaxResponse;
use Drupal\Core\Ajax\ReplaceCommand;

class name extends FormBase{
  function ajax_example_simplest(array $form, FormStateInterface &$form_state) {
    $response = new AjaxResponse();
    $response->addCommand(new ReplaceCommand("#replace_div_1", ($form['element_to_be_replaced_1'])));
    $response->addCommand(new ReplaceCommand("#replace_div_2", ($form['element_to_be_replaced_2'])));
    return $response;
  }
}

Một điểm khác biệt là lệnh kết xuất bị loại bỏ, vì AjaxResponse thực hiện Drupal\Core \Kết xuất\ Tệp đính kèm

kết xuất($ form ['Element_to_be_Vplaces_1'])

Thêm kết xuất vẫn hoạt động, nhưng tôi gặp vấn đề khi cập nhật Bảng TableSelect theo cách đó.

5
Johann

Câu trả lời của Pierre Buyle không có tác dụng với tôi. Tuy nhiên, một cái gì đó như sau đã làm việc.

function ajax_example_simplest_callback(&$form, $form_state) {
  $commands = array();
  $commands[] = ajax_command_replace("#replace_div_1", render($form['element_to_be_replaced_1']));
  $commands[] = ajax_command_replace("#replace_div_2", render($form['element_to_be_replaced_2']));
  $page = array('#type' => 'ajax', '#commands' => $commands);
  ajax_deliver($page);
}

Lưu ý lệnh gọi tới ajax_deliver () , thay vì trả về mảng của các lệnh AJAX.

4
Coyote