it-swarm-vi.com

Có kích thước banner quảng cáo tiêu chuẩn?

Tôi đang thiết kế một trang web mới và lần đầu tiên tôi muốn kết hợp quảng cáo của bên thứ 3. Tôi chưa chọn đối tác quảng cáo.

Có kích thước banner tiêu chuẩn tôi nên thiết kế cho?

6
Mark Henderson

Hầu hết các cơ quan quảng cáo dính vào một tiêu chuẩn giả cho kích thước biểu ngữ.

Bạn có thể tìm thấy chúng ở đây . Trong trường hợp liên kết đó đã chết, việc sử dụng phổ biến nhất là (tính bằng px):

  • 486x60 (Biểu ngữ đầy đủ)
  • 397x72 (Điều hướng)
  • 120x240 (Biểu ngữ dọc)
  • 120x90 (Nút)
  • 120x60 (Nút)
  • 88x31 (Nút Micro)
  • 234x60 (Biểu ngữ một nửa)
  • 160x600 (Tháp dọc)
  • 125361 (Hình vuông)
10
Mark Henderson