it-swarm-vi.com

Vô hiệu hóa múi giờ trong tài khoản người dùng

Làm cách nào để bạn vô hiệu hóa múi giờ khỏi bị chỉnh sửa trong tài khoản Người dùng? Có một cài đặt cấu hình tôi có thể tắt?

12
Kevin

Chuyến thăm index.php?q=admin/config/regional/settings để định cấu hình xem người dùng có thể đặt múi giờ của riêng họ hay không.

34
Oswald