it-swarm-vi.com

Truy cập bị từ chối hook_menu Drupal 7

Tôi đang thử mô-đun đầu tiên của mình trên Drupal 7 thay mặt cho trải nghiệm trên Drupal 6.

function custom_work_menu(){
 $items = array();

 $items['mypage']=array(
  'title'=>t('Title'),
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('custom_work_mypage_view'),
  'access arguments' => array('access content'),
 );

 return $items;
}

Khi truy cập trang của tôi, tôi nhận được quyền truy cập bị từ chối. Tôi đang thiếu gì ở đây?

7
Nadeem

Sửa đổi:

Mã của bạn có vẻ đúng

3 điều có thể là vấn đề

 1. 'mypage' có thể là một liên kết bị cấm.
 2. bạn không có quyền truy cập vào biểu mẫu 'custom_work_mypage_view'.
 3. Xóa bộ nhớ ẩn của bạn đi. Nếu không có dòng 'đối số truy cập', bạn sẽ bị từ chối truy cập. Nếu bạn đã thêm nó rồi lưu tệp của bạn, bạn vẫn sẽ bị từ chối truy cập cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Cảm giác ruột của tôi là # 3.

9
iStryker