it-swarm-vi.com

Thay đổi mẫu đăng ký

Tôi muốn sửa lại biểu mẫu đăng ký người dùng mới mặc định trong Drupal 7. Thay vì yêu cầu "tên người dùng", tôi muốn yêu cầu "tên đầy đủ" với hướng dẫn của người trợ giúp để nhập văn bản "tên người dùng là tên đầy đủ của bạn như bạn thường sử dụng nó. "

Có thể có một số thay đổi định dạng nhỏ khác mà tôi muốn thực hiện là tốt.

Tôi không thể tìm thấy một mục menu quản trị để truy cập bất cứ điều gì liên quan đến câu hỏi này. Và tôi không thể định vị tệp trong bất kỳ giám đốc nào có bất kỳ văn bản nào cho biết đó là nguồn cho biểu mẫu đăng ký người dùng mới.

Tôi nhận ra điều này là một chút khác thường, tuy nhiên nó hữu ích cho nhu cầu của chúng tôi. Tôi biết một mô-đun cho phép đầu vào Tên/Họ, nhưng khi xử lý, nó thay đổi đầu vào thành tên đầu tiên/họ, tức là Tom Thumb = tên người dùng của "tthumb". Mô-đun "Đăng ký tên thật" sẽ chỉ là những gì tôi đang tìm kiếm nếu nó chỉ dịch tên người dùng giống như đầu vào.

Điều đó không nhất thiết phải giải quyết các chỉnh sửa định dạng khác, nhưng tôi sẽ rất vui khi có thể chỉnh sửa thủ công biểu mẫu trợ giúp đăng ký dưới trường tên người dùng, hướng dẫn người dùng mới đăng ký bằng tên thật của họ.

Cảm ơn cho bất kỳ sự giúp đỡ mà bạn có thể cung cấp.

J.M.

8
JM Foster

Cách dễ nhất là tạo một mô-đun tùy chỉnh và sử dụng hook_form_alter () :

function mymodule_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  if ($form_id === 'user_register_form') {
    $form['account']['name']['#title'] = t('Full name');
    // perform other changes here
    // var_dump() or krumo() the contents of $form to see what you can change
  }
}

Nếu bạn thích, bạn cũng có thể biến thể của hook_form_alter để nhắm mục tiêu biểu mẫu cụ thể thay vì phải thực hiện nếu

function mymodule_form_user_register_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  $form['account']['name']['#title'] = t('Full name');
  // perform other changes here
}
13
Alex Weber