it-swarm-vi.com

Tên mẫu cho khối đăng nhập người dùng

Tôi đã cố gắng tạo một mẫu để kiểm soát khối đăng nhập người dùng được cung cấp trong Drupal 7. Tôi đã tham khảo đề xuất mẫ trang tài liệu và đã thử chặn- -user-login.tpl.php, chặn - user.tpl.php và không nhận được tình yêu.
[.___.] Tên mẫu cho khối đăng nhập người dùng là gì?.

8
jive

Vì tôi đã trả lời điều này trong IRC, tôi sẽ viết lại câu trả lời.

chặn - người dùng - login.tpl.php

Cách dễ nhất để tìm tất cả các khả năng để đặt tên tệp mẫu là đặt print_r($variables['theme_hook_suggestions']); ở cuối chủ đề của bạn template_preprocess_HOOK(). Làm như vậy hoạt động rất tốt cho khối, nút, trang ...

12
tim.plunkett