it-swarm-vi.com

Sự khác biệt giữa xử lý múi giờ ngày

Có một số tùy chọn để xử lý múi giờ, múi giờ của Trang, thời gian của ngày, múi giờ của người dùng, UTC và không chuyển đổi múi giờ. Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Một trường hợp sẽ là một chương trình phát sóng trên truyền hình nơi mọi người trên thế giới sẽ trải nghiệm cùng một lúc. Múi giờ của người dùng có chính xác để sử dụng không? Nếu đài truyền hình đặt 8:00 tối khi sống ở New York, một người nào đó ở California sẽ trải nghiệm điều này lúc 5:00 chiều.

Hoặc, trường hợp, một cuộc tranh tài thơ ca đang xảy ra ở thành phố New York và bất kỳ ai muốn trải nghiệm nó sẽ phải có mặt ở đó lúc 8:00 tối, nghĩa là nó có thể xảy ra lúc 5:00 chiều ở California nhưng điều đó không quan trọng người ở California. Vấn đề là họ có mặt ở đó lúc 8:00 tối ở New York vì vậy thời gian không nên thay đổi bất kể người dùng đang ở đâu hay thời gian nào trong múi giờ của họ, cuộc thi thơ đang diễn ra.

9
Adam S

Trang tài liệu của mô-đun ngày mô tả sự khác biệt giữa 5 tùy chọn khá tốt.

Từ trang đó:

Có 5 tùy chọn khác nhau để xử lý múi giờ:

  1. Múi giờ của trang web - Khi nhập dữ liệu vào trường, dữ liệu được nhập được giả sử là theo múi giờ của trang web. Khi dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu, nó được chuyển đổi thành UTC. Khi được truy xuất từ ​​cơ sở dữ liệu, dữ liệu được chuyển đổi thành múi giờ của Trang cho người dùng đồng nghĩa hoặc múi giờ của Người dùng cho người dùng đã đăng nhập khi bật múi giờ có thể định cấu hình của Người dùng.
  2. Múi giờ của ngày - Với tùy chọn này được bật, trường ngày thêm một hộp chọn để chỉ định rõ ràng múi giờ cho ngày đã nhập. Khi ngày được lưu vào cơ sở dữ liệu, nó không được chuyển đổi và thông tin múi giờ được lưu cùng với ngày. Khi được truy xuất từ ​​cơ sở dữ liệu, không có chuyển đổi nào được thực hiện và ngày được hiển thị chính xác như đã nhập.
  3. Múi giờ của người dùng - Khi nhập dữ liệu vào trường, dữ liệu được nhập được giả sử là theo múi giờ của người dùng. Khi dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu, nó được chuyển đổi thành UTC. Khi được truy xuất từ ​​cơ sở dữ liệu, dữ liệu được chuyển đổi thành múi giờ của Trang cho người dùng đồng nghĩa hoặc múi giờ của Người dùng cho người dùng đã đăng nhập khi bật múi giờ có thể định cấu hình của Người dùng.
  4. [~ # ~] utc [~ # ~] - Khi nhập dữ liệu vào trường, dữ liệu được nhập được giả sử là theo múi giờ UTC. Khi dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu, nó được chuyển đổi thành UTC (ví dụ: không cần chuyển đổi). Khi được truy xuất từ ​​cơ sở dữ liệu, dữ liệu được chuyển đổi thành múi giờ của Trang cho người dùng đồng nghĩa hoặc múi giờ của Người dùng cho người dùng đã đăng nhập khi bật múi giờ có thể định cấu hình của Người dùng.
  5. Không chuyển đổi múi giờ - Ngày đã nhập không được chuyển đổi khi được lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi được truy xuất từ ​​cơ sở dữ liệu, dữ liệu KHÔNG được chuyển đổi và được hiển thị chính xác như đã nhập.
13
jhedstrom