it-swarm-vi.com

Sự khác biệt giữa giá trị và safe_value

Sự khác biệt giữa ['value']['safe_value']?

31
Citricguy

Đó là một giá trị, được truyền qua hàm _text_sanitize() . Bạn có thể đọc thêm trong các tài liệu chính thức.

Nếu bạn đang sử dụng 'safe_value', bạn cũng có thể quan tâm đến bài viết này: Kết xuất Drupal 7 trường (đúng cách) .

24
kalabro

Sự khác biệt chính mà safe_value được truyền qua hàm _ text_sanitize () .

16
yvan

Đối với người đọc lợi ích, KHÔNG sử dụng dữ liệu safe_value khi tạo câu lệnh SQL. Nói cách khác, các chuỗi chứa ký hiệu (&) sẽ trở thành (&) không nhận được kết quả mong đợi.

1
user19499