it-swarm-vi.com

Số định dạng trong D7

Tôi có một đối tượng nối tiếp trong một lĩnh vực. Bây giờ tôi cần xuất một giá trị float. Vì trang web có 2 ngôn ngữ (tiếng Đức/tiếng Anh) nên giờ tôi cần định dạng số float dựa trên ngôn ngữ hiện tại.

$value = 123456789.01;
// Language = english
print the_format_function($value); # => 123456789.01

// Lanuage = german
print the_format_function($value); # => 123.345.789,01

Tôi đang tìm the_format_funtion();.

6
Nils Riedemann

Có một mô-đun API format_number , cuối cùng có thể xử lý việc này cho bạn. Và có thể sẽ biến nó thành D8 .

Hiện tại tôi nghĩ hàm bạn đang tìm là number_format ()

6
Jeremy French