it-swarm-vi.com

Nhiều giá trị để kích hoạt #states

Làm cách nào tôi có thể có nhiều giá trị kích hoạt #states của API Mẫu?

Ví dụ, tôi muốn trường này hiển thị không chỉ nếu giá trị là 5 (hiện đang hoạt động bên dưới), mà còn muốn làm cho trường hiển thị nếu các giá trị là 3, 4 hoặc 5.

'#states' => array(
  'visible' => array(
    ':input[name="field_star_rating"]' => array('value' => t('5')),
  ),
),

Lưu ý, tôi đã thử cách sau và nó không hoạt động. Nó chỉ hoạt động nếu giá trị là '4'

'#states' => array(
  'visible' => array(
    ':input[name="field_star_rating"]' => array('value' => t('5')),
    ':input[name="field_star_rating"]' => array('value' => t('4')),
  ),
),

Điều này cũng không hoạt động, nó cũng chỉ hoạt động nếu giá trị là '4':

'#states' => array(
  'visible' => array(
    ':input[name="field_star_rating"]' => array('value' => t('5'), 'value' => t('4')),
  ),
),
17
Citricguy

Đây là những gì bạn cần:

'#states' => array(
  'visible' => array(
    ':input[name="field_star_rating"]' => array(
      array('value' => t('5')),
      array('value' => t('4'))
    ),
  ),
),
41
richardg

Cách duy nhất tôi có thể hình là sử dụng #ajax trong D7.

Dưới đây là một vài lời khuyên hữu ích mà tôi ước mình đã biết trước khi bắt đầu.

 1. #ajax trong API mẫu rất tuyệt vời và đáng để học hỏi
 2. #states không hỗ trợ OR hoặc XOR (Không có bản vá? http://drupal.org/node/735528 )
 3. dpm (mẫu $); và var_dump ($ form_state) trên một hàm gửi tùy chỉnh là vô giá

Đây là phiên bản sửa đổi của một trong các ví dụ AJAX từ mô-đun ví dụ.

function plugin_autotextfields($form, &$form_state) {

  $form['star_rating'] = array(
    '#type' => 'select',
    '#title' => t('Star Rating'),
    '#options' => array('_none' => '- select -', 5 => '5 Star', 4 => '4 Star', 3 => '3 Star', 2 => '2 Star', 1 => '1 Star'),
    '#ajax' => array(
      'callback' => 'plugin_autotextfields_callback',
      'wrapper' => 'textfields',
      'effect' => 'fade',
    ),
  );

  $form['textfields'] = array(
    '#title' => t("Fieldset Name"),
    '#prefix' => '<div id="textfields">',
    '#suffix' => '</div>',
    '#type' => 'fieldset',
    '#description' => t('Where the field will be placed'),
  );

  if (!empty($form_state['values']['star_rating']) && $form_state['values']['star_rating'] == 5) {
    $form['textfields']['review'] = array(
      '#type' => 'textfield',
      '#title' => t('Message if 5 stars'),
    );
  } else if (!empty($form_state['values']['star_rating'])) {
    $form['textfields']['review'] = array(
      '#type' => 'textfield',
      '#title' => t('Message if not 5 stars'),
    );
  }

  $form['submit'] = array(
    '#type' => 'submit',
    '#value' => t('Click Me'),
  );

  return $form;
}

function omfg_autotextfields_callback($form, $form_state) {
  return $form['textfields'];
}

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp ai đó gặp vấn đề tương tự :)

3
Citricguy
 $form['student_type'] = array(
  '#type' => 'checkboxes',
  '#options' => array(
   'high_school'  => t('High School'),
   'undergraduate' => t('Undergraduate'),
   'graduate'   => t('Graduate'),
  ),
  '#title' => t('What type of student are you?')
 );

// High school information.
 $form['high_school']['tests_taken'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t('What standardized tests did you take?'),
  '#states' => array(
   'visible' => array(  // action to take.
    ':input[name="student_type[high_school]"]' => array('checked' => TRUE),
    ':input[name="student_type[undergraduate]"]' => array('checked' => TRUE),
    ':input[name="student_type[graduate]"]' => array('checked' => FALSE),
   ),
  ),
 );

P.S. Xem mô-đun ví dụ để biết thêm các tính năng "form_example/form_example_states.inc"

3
milkovsky