it-swarm-vi.com

Làm thế nào tôi có thể tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc?

Có cách nào để tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc trong Drupal 7 không?

12
gbwebservice

Xem mô đun tích hợp Plupload . Từ trang dự án:

Cung cấp tích hợp giữa cho tiện ích Plupload để tải lên nhiều tệp và Drupal. Plupload là một công cụ tải lên nhiều tệp được cấp phép GPL có thể trình bày các widget trong Flash, Gears, HTML 5, Silverlight, BrowserPlus và HTML4 tùy thuộc vào khả năng của máy khách.

11
user842

Bạn có thể sử dụng mô-đun Plup .

Mô-đun này tích hợp thư viện Plupload hiện đại với trường tệp trong Drupal 7. Nó cung cấp tiện ích trường cho trường hình ảnh cho phép người dùng tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc bằng thư viện Plupload. Nó phụ thuộc vào mô-đun Thư viện.

8
7wonders

Bạn có thể sử dụng mô đun Multiupload Imagefield Widget .

Là một phần mở rộng cho mô đun Multiupload Filefield Widget , mô-đun này trình bày cùng một tiện ích cho các trường Hình ảnh.

4
john