it-swarm-vi.com

Làm thế nào để tôi có được tên của loại nội dung?

in Drupal 7, tôi cần gọi hàm nào để lấy tên của loại nội dung? Tôi có đối tượng nút $ và tôi cũng có id của loại nội dung nếu tôi sử dụng $node->type. Nhưng tôi cần lấy tên của loại nội dung được đặt trong hệ thống, chứ không phải ID như một cái gì đó như 'name_of_the_content_type'. Tôi cần nó là 'Tên của loại nội dung'.

Cảm ơn bạn.

19
Marcos Buarque

Hãy thử gọi chức năng này

node_type_get_name ($ nút)

Trả về tên loại nút của nút đã qua hoặc chuỗi loại nút.

18
iStryker