it-swarm-vi.com

Làm thế nào để bạn buộc drupal 7 để thực hiện sửa đổi mới mỗi khi bạn chỉnh sửa một nút?

Tôi muốn thực hiện drupal 7 tạo bản sửa đổi mới mỗi khi bạn chỉnh sửa nút? Đây là một tùy chọn trong Drupal 6 chứ không phải 7.

10
Sam152

Giống như trong Drupal 6, bạn bật tùy chọn này trong cài đặt loại nội dung. Tại quản trị/cấu trúc/loại, nhấp vào chỉnh sửa cho loại nội dung bạn muốn bật và sau đó chọn "[] ​​Tạo mới sửa đổi "trong tùy chọn Xuất bản.

20
Berdir