it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tôi lập trình tạo một thực thể với các trường của nó?

Tôi đang sử dụng API thực thể để làm việc với một số thực thể nhưng tôi không thể tìm ra cách tạo một thực thể mới với các trường được đính kèm. Tôi đã tạo một gói và thêm một số trường vào gói đó. Tôi đang tìm cách để làm điều này:

$a = entity_create(...);

trả về một mảng:

isNew => TRUE,
title => '',
attachedField1 => '',
attachedField2 => '',
etc...

Sau đó, tôi muốn có thể chỉ cần cập nhật các giá trị và sau đó entity_save () chúng:

isNew => TRUE,
title => 'Title of my entity',
attachedField1 => 'data for attached field 1',
attachedField2 => 'data for attached field 2',
etc...

Đây có phải là có thể làm được? Nếu vậy thì thế nào? Tôi đang có một thời gian khó khăn để làm việc với các thực thể.

Đây là thông tin thực thể của tôi:

 $return['k_profile'] = array(
   'label' => t('Profile'),
   'entity class' => 'Entity',
   'controller class' => 'EntityAPIController',
   'base table' => 'k_profile',
   'fieldable' => TRUE,
   'entity keys' => array(
    'id' => 'pid',
    'bundle' => 'type',
    ),
   'bundles' => array(), //added later in hook_entity_info_alter()
   'bundle keys' => array(
    'bundle' => 'type',
    ),
   'label callback' => 'entity_class_label',
   'uri callback' => 'entity_class_uri',
   'access callback' => TRUE,
   'module' => 'k_profile',
  );
5
user1750

Đây là một số mã tạo ra một sản phẩm theo chương trình, bao gồm các trường và thuộc tính.

/**
 * Create a product programmatically.
 *
 * This is stolen shamelessly from commerce_bpc. However, I'm not comfortable
 * with the field saving using form api. Seems quite odd.
 *
 * @param $product_type
 *  (string) The name of the product type for which products should be created.
 * @param $values
 *  Keyed array with
 *  - 'price' => actual amount owed on this installment; decimal text like '1.50'
 *  - 'amount_paid' => price amount already paid as a decimal text like '1.50';
 *  - 'original_order' => order id of the original order
 *  - 'original_line_item' => line item id of original line item
 *  - 'original_product => product id of the original product from which the
 *   new product is being created.
 * @param $extras
 *  An array for the values of 'extra fields' defined for the product type
 *  entity, or patterns for these. Recognized keys are:
 *  - status
 *  - uid
 *  - sku
 *  - title
 *  Note that the values do NOT come in the form of complex arrays (as they
 *  are not translatable, and can only have single values).
 * @return
 *  The ID of the created product.
 */
function commerce_installments_create_product($product_type, $values, $extras) {
 $form_state = array();
 $form_state['values'] = $values;
 $form = array();
 $form['#parents'] = array();

 // Generate a new product object
 $new_product = commerce_product_new($product_type);

 $new_product->status = $extras['status'];
 $new_product->uid = $extras['uid'];

 $new_product->sku = $extras['sku'];
 $new_product->title = $extras['title'];
 $new_product->created = $new_product->changed = time();

 // field_original_order[und][0][target_id]
 $order = array(LANGUAGE_NONE => array(0 => array('target_id' => $values['original_order'])));
 $form_state['values']['field_original_order'] = $order;

 // field_original_line_item[und][0][target_id]
 $line_item = array(LANGUAGE_NONE => array(0 => array('target_id' => $values['original_line_item'])));
 $form_state['values']['field_original_line_item'] = $line_item;

 $product = array(LANGUAGE_NONE => array(0 => array('target_id' => $values['original_product'])));
 $form_state['values']['field_original_product'] = $product;

 //commerce_price[und][0][amount]
 $price = array(LANGUAGE_NONE => array(0 => array(
  'amount' => $values['price'],
  'currency_code' => commerce_default_currency(),
 )));
 $form_state['values']['commerce_price'] = $price;

 // field_due_date[und][0][value][date]
 $due_date = array(LANGUAGE_NONE => array(0 => array('date' => $values['due_date'])));
 $form_state['values']['field_due_date'] = $due_date;

 // Notify field widgets to save their field data
 field_attach_submit('commerce_product', $new_product, $form, $form_state);

 commerce_product_save($new_product);
 return $new_product->product_id;
}
4
rfay

Đối với những người đã tạo thực thể của họ bằng eck, một lời giải thích có ở đây: http://drupal.org/node/1377614

nói một cách đơn giản, nó là đủ để viết

$e = entity_create('type',array());
$e->field_a = ...;
$e->save();
2
mojzis

Nếu tôi không nhầm Node Ví dụ trong Dự án ví dụ thực hiện đúng những gì bạn muốn.

2
rfay

Thực thể mẫ là những gì bạn cần. Nó là một bộ khởi động cho các thực thể. Bạn nên đọc mô tả mô-đun và tệp README trước khi cài đặt tệp này.

Nó đi kèm với tất cả mọi thứ bạn cần để bạn thực sự có thể sử dụng nó như nó là. Bạn có thể thêm các trường, quản lý màn hình và mọi thứ khác.

0
Marius Ilie

Với mô đun API thực thể đóng góp, sử dụng entity_create , ví dụ:

try {
 $entity_type = 'entity_type';
 $entity = entity_create($entity_type, array('type' => 'type_or_bundle')); 
 $wrapper = entity_metadata_wrapper($entity_type, $entity);
 $wrapper->type = 'some_type'; // When entity type has bundles, you can specify a type.
 $wrapper->isNew = TRUE;
 $wrapper->title = '';
 $wrapper->attachedField1 = '';
 $wrapper->attachedField2 = '';
 $wrapper->some_other_property = 'foo';
 $wrapper->field_some_field = 'bar';
 $wrapper->field_multiple_field = array('foo', 'bar');
 $wrapper->save();
}
catch (EntityMetadataWrapperException $e) {
 watchdog_exception('my_module', $e); 
}

Xem thêm: Drupal 7 - Tạo a Node trong Mã trang cung cấp ví dụ sau:

function my_create_a_node() {
 global $user;

 // entity_create replaces the procedural steps in the first example of
 // creating a new object $node and setting its 'type' and uid property
 $values = array(
  'type' => 'YOUR_NODE_TYPE',
  'uid' => $user->uid,
  'status' => 1,
  'comment' => 1,
  'promote' => 0,
 );
 $entity = entity_create('node', $values);

 // The entity is now created, but we have not yet simplified use of it.
 // Now create an entity_metadata_wrapper around the new node entity
 // to make getting and setting values easier
 $ewrapper = entity_metadata_wrapper('node', $entity);

 // Using the wrapper, we do not have to worry about telling Drupal
 // what language we are using. The Entity API handles that for us.
 $ewrapper->title->set('YOUR TITLE');

 // Setting the body is a bit different from other properties or fields
 // because the body can have both its complete value and its
 // summary
 $my_body_content = 'A bunch of text about things that interest me';
 $ewrapper->body->set(array('value' => $my_body_content));
 $ewrapper->body->summary->set('Things that interest me');

 // Setting the value of an entity reference field only requires passing
 // the entity id (e.g., nid) of the entity to which you want to refer
 // The nid 15 here is just an example.
 $ref_nid = 15;
 // Note that the entity id (e.g., nid) must be passed as an integer not a
 // string
 $ewrapper->field_my_entity_ref->set(intval($ref_nid));

 // Entity API cannot set date field values so the 'old' method must
 // be used
 $my_date = new DateTime('January 1, 2013');
 $entity->field_my_date[LANGUAGE_NONE][0] = array(
   'value' => date_format($my_date, 'Y-m-d'),
   'timezone' => 'UTC',
   'timezone_db' => 'UTC',
  );

 // Now just save the wrapper and the entity
 // There is some suggestion that the 'true' argument is necessary to
 // the entity save method to circumvent a bug in Entity API. If there is
 // such a bug, it almost certainly will get fixed, so make sure to check.
 $ewrapper->save();
}

Để tạo một thực thể mới bằng cách sử dụng Drupal thực thể cốt lõi - thử ví dụ mô-đun, sử dụng API thực thể đóng góp - thử Thực thể mô hình mô-đun.

Để biết thêm ví dụ, tìm kiếm trên GitHub .

0
kenorb