it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ẩn tab Xem trong trang người dùng?

Trong trang người dùng (www.example.com/user), có [View | Edit] tab. Có thể ẩn tab View và để lại tab Edit không?

8
ohho

Sử dụng Tab Tamer , cho phép bạn di chuyển, ẩn và tắt các tab trên các trang khác nhau.

Tab Tamer là một tiện ích quản trị cung cấp dễ dàng sắp xếp lại, ẩn và hủy kích hoạt các tab và bảng phụ. Bạn cũng có thể đổi tên nhãn tab.

5
aendrew

Bạn cũng có thể chỉ sử dụng hook_menu_local_tasks_alter() trong D7:

function MYMODULE_menu_local_tasks_alter(&$data){
foreach ($data['tabs'][0]['output'] as $key => $value) {
    if ($value['#link']['path'] == "user/%/view"){
      unset($data['tabs'][0]['output'][$key]);
    }
  }
}

Tài liệ

13
cdmo

Nếu bạn cấp quyền thích hợp cho người dùng, chỉ sau đó thẻ viewchỉnh sửa sẽ hiển thị nếu không nó sẽ không hiển thị. (Để kiểm tra, bạn có thể đăng xuất khỏi trang web và nhấp vào menu trong trang người dùng. Thẻ xem và chỉnh sửa sẽ không hiển thị)

0
kumar