it-swarm-vi.com

Làm cách nào để sử dụng chế độ xem với thực thể tùy chỉnh?

Tôi đã định nghĩa một thực thể tùy chỉnh với một vài gói. Có thể hiển thị những cái này bằng cách sử dụng Lượt xem? Làm thế nào để làm điều đó?

10
user1750

Nếu bạn đã sử dụng mô đun API thực thể , thì việc này được thực hiện khá nhiều, hãy xem blogpost của tôi trên Tích hợp các thực thể với Chế độ xem để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn không sử dụng mô-đun API thực thể hoặc không muốn, bạn có thể tự mình tích hợp chế độ xem bằng cách sử dụng hook_views_data.

10
googletorp